Dataskyddspolicy för Mediafy AB

Senast reviderad AB 2018-06-27

Introduktion
Detta är den centrala dataskyddspolicy för de tjänster som tillhandahålls genom webbsidor och applikationer av Mediafy AB och dess dotterbolag.

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir kund eller användare. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för tre huvudsakliga skäl:

• för att bedriva vår verksamhet, uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahålla (inklusive
förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder
• för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare
• för att kunna informera och kommunicera, det inkluderar kampanjer riktade till våra användare.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Mediafy AB med organisationsnummer 556619-8205

Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig. Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via e-post eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.

Typ av personuppgifter som sparas
Vår målsättning är att spara så få personuppgifter om dig som möjligt.

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter.
Personnummer. I ett fåtal fall behöver vår leverantör personnummer, oftast i samband med att leverantören (oftast ett förlag) är de som ska skickar faktura till dig. I dessa fall sparar vi personnummer tills vi fått bekräftat att leverantören mottagit denna data. Därefter tar vi bort denna data.
Demografiska data. I vissa fall vet vi din ålder, baserat på information du givit oss. Ger du oss ditt postnummer vet vi onekligen också din hemort.
Användningsdata. Vi sparar din orderhistorik, och vilka produkter hos oss du tittat på. Har du konto på Mina Sidor sparar vi datum för din senaste inloggning, och vi sparar datum för ditt senaste öppnade nyhetsbrev så vi vet om och när du slutar läsa dessa.
Överföring av personuppgifter
Vår målsättning är att överföra dina uppgifter så sällan som möjligt, och när vi måste göra det med tillräcklig säkerhet.
Personuppgifterna måste lämnas ut för varje beställning till aktuell leverantör för leverans av dina produkter. Vid beställning där leverantör har sin hemvist utanför EU/ESS kommer personuppgifterna att överföras till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Du kan se ursprungsland på dessa produkter på vår hemsida. Vid sådan överföring kommer leverantören att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

Lagring och gallring
Vår målsättning är att ta bort dina personuppgifter så snart vi inte har användning för dessa. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt du handlat och för att hantera eventuella problem under prenumerationens längd. Därför sparas dina personuppgifter så länge kundförhållandet kvarstår.
14 månader efter ditt senaste köp hos oss tar vi bort dina personuppgifter.
(Har du ett registrerat konto på Mina Sidor behålls dina personuppgifter längre, 24 månader sedan senaste köpet eller din senaste inloggning.)
Din e-postadress och förnamn kan kommas att sparas längre, så länge du öppnar och läser våra nyhetsbrev. Slutar du läsa nyhetsbreven tar vi bort dessa uppgifter automatiskt 6 månader efter ditt senast lästa nyhetsbrev skickades.
När dina personuppgifter tas bort sparar vi fortfarande din användningsdata och demografiska data, men vi kan omöjligt längre veta vilken person denna data kommer från. Denna data hjälper oss förbättra våra tjänster och ge personliga anpassningar till nya kunder.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att:
När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke.
Spärra dina uppgifter för marknadsföring.
Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning.
Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Utdrag ska lämnas ut inom trettio (30) dagar.
För att göra ändringar i dina personuppgifter eller begära att registerutdrag kontakta vår kundtjänst via e-post på info@mediafy.com eller på tel. 08-517 502 20

Säkerhet
Vår målsättning är att dina personuppgifter ska vara i säkra händer hos oss. Mediafy AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att uppnå detta, och förhindra samt begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.